Εκτάκτως ερριμμένα


Μέτοικος είσαι.
Κι αγοράζεις 
ένα θραύσμα ήλιου
με κάρτα αορίστου διαδρομής.

''Ακάθιστος λόγος''